کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد س-ب

زاهدان - خیابان دانشگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 05433410112

برگزاری جشن نیمه شعبان توسط کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاداستان سیستان وبلوچستان

برگزاری جشن نیمه شعبان توسط کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاداستان سیستان وبلوچستان بامشارکت انجمنهای طراحی ودوخت،رایانه وفنی،آرایش وپیرایش درمحل مرکزفنی وحرفه ای شماره۱برادران باهدف آشنایی کودکان ونوجوانان باآموزشهایی که درآموزشگاههای آزادارائه می گردد(طرح مهندسین فردا-طرح اوقات فراغت)که به یاری خدا ازاین روز بامیمنت شروع وهمچنین آشنا نمودن این کودکان برای انتخاب مسیرروشن شغلی درآینده برپامیگردد.لذا ازعموم مردم خواهشمنداست دراین مراسم شادومتنوع که درروز یکشنبه مورخ۲/۴/۹۲ساعت۱۸ لغایت ۲۱درمرکز ۱فنی وحرفه ای برپامیشود شرکت نمایند.

[ شنبه یکم تیر 1392 ] [ 15:28 ] [ دبیر کانون ] [ ]